Základní škola Plánická Klatovy

Aktuality školy Plánická

Minulý školní rokautor Mgr. Karel Denk, publikováno 21.09.2016 v 12:55

Školní rok na škole tak velké, jako je ta naše, přináší mnoho starostí i radostí, jak pro žáky a jejich rodiče, tak i pro učitele, zaměstnance i vedení školy.
            Hodnocení tohoto školního roku dáme do souvislosti s anketou v dotaznících, které vyplňují rodiče žáků 3., 5., 7. a 9. tříd. Poměrně slušný vzorek toho, jak nás rodiče a žáci vnímají v posledních letech, napovídá, že se posunujeme malými krůčky ve většině sledovaných oblastí směrem k lepšímu. Někteří rodiče to možná považují za zbytečné, ale my se doopravdy snažíme po vyhodnocení dotazníků pracovat na tom, aby problémy, které se objeví, byly odstraněny. Na důkaz toho, že dotazníky v koši nekončí, bych rád v rámci hodnocení školy odpověděl na některé připomínky rodičů. Kdo chce znát odpovědi, musí číst až do konce.
            Z pohledu bezpečného přístupu do školy byl minulý školní rok zlomový. Kromě přístupu prostřednictvím čipů pro žáky, byly u všech vchodů instalovány bezpečnostní kamery. Máme tak přehled koho do školy pouštíme. Situace na dvoře za budovou 208, respektive před vchodem do školní jídelny a vchodem pro žáky
1. – 3. ročníků, se také vylepšila položením nového povrchu. Na podzim bude ještě doplněno vodorovné dopravní značení.

V některých třídách stále musíme pokračovat v práci na tom, aby se děti ve škole cítily bezpečně a chodily do školy bez obav a strachu z kolektivu, ostatních dětí, učitelů nebo některého předmětu.
            Vydávání čtvrtletního tištěného zpravodaje o činnosti školy vnímáme jako nesplněný slib. Pravidelně aktualizované internetové stránky rodičům nestačí. Návrh pro školní parlament by měl dát šikovným žákům prostor, aby pod vedením takový čtvrtletník při volnočasových aktivitách připravili.
            S prací školní jídelny a školní družiny panuje u rodičů i dětí převážně spokojenost. Projekt „Zdravá školní jídelna“ nás bohužel mediálně poškodil. Zveřejnění hodnocení neúplného jídelníčku horlivým „odborníkem na výživu“, který v jídelně ani nebyl, bylo pro všechny zaměstnance velice demotivující. Po domluvě se zaměstnanci budeme v projektu pokračovat. Reakce strávníků a jejich rodičů na nové kombinace surovin a způsoby přípravy jídel jsou velmi různorodé, ale ve většině případů pozitivní.
            Vybavování školy je v poslední době činnost, ve které se nám daří. Díky výzvám MŠMT pokračovalo vybavování dílen a byly nakoupeny knihy pro žáky. Pokračujeme i ve zlepšování prostředí ve třídách. Měníme podlahové krytiny, doplňujeme prvky ICT a plánujeme sesíťování školy tak, aby byl internet dostupný
ve všech učebnách. Největším úspěchem je ale podle našeho mínění rekonstrukce prostor bývalé lékárny na budově 208/I. V nově rekonstruovaném přízemí získá tolik potřebné zázemí školní cvičná kuchyně s 5 pracovními plochami i s prostorem pro stolování a keramická dílna. O vybavení keramické dílny budeme žádat v programu IROP, kuchyňku budeme vybavovat vlastními silami.
            Hodnocení výsledků výchovy a vzdělávání je naopak oblast, která není tak radostná. Naši spokojenost s většinou žáků stále zastiňují výsledky a chování části žáků, kteří nemají o školu zájem. Extrémem školního roku byla hned na začátku situace v 6. ročnících. Výchovné a na ně navazující vzdělávací problémy jsme řešili i za pomoci OSPOD. Úspěšnost nebyla stoprocentní. Jak už jsem psal v loňském roce, bez snahy a pomoci samotných žáků a jejich rodičů má naše snaha jen minimální účinky.
          I v loňském roce se žáci 3., 5., 7. a 9. ročníků zúčastnili testování Kvalita školy. Z porovnání vzorku všech testovaných žáků je zřejmé, že výsledky žáků 3. a 5. tříd se až na malé výjimky ve většině testovaných oblastí pohybují vysoko v pásmu nadprůměru. Průměrné výsledky žáků 7. a 9. tříd jsou ovlivněny odchodem velké části nejnadanějších dětí z 5. a 7. tříd na gymnázium. Pohybují se okolo průměru výsledků testovaného vzorku žáků. Tento výsledek je za dané situace solidní, ale jásat nad ním nemůžeme. Kalný dojem vylepšují nadprůměrné výsledky několika žáků, kteří potvrdili, že nejen ve škole, ale i v porovnání se všemi ostatními žáky patří mezi  nejlepší.                                                                     
          Radost nám už třetí rok dělají závěrečné práce žáků devátých tříd. Úroveň a kvalita prací i projevu při prezentaci své práce roste rok od roku. Novinkou bylo celý rok připravované divadelní představení. Vznikla nám tak i pro příští roky další alternativa k už zavedeným oblastem.
          Samozřejmě nemohu zapomenout  ani na spolupráci se zahraničními školami a jazykové vzdělávání. Školní rok 2015/16 nebyl tak pestrý jako rok předcházející. Němčináři měli s družební Konrad-Adenauer-Schule jen 1 společnou akci. Využili nabídky vzdělávacího centra Proud v Horažďovicích. Hlavním tématem pětidenního pobytu byl program „Energie bez hranic“. Ruštináři ale nezůstávají pozadu. Kromě řady úspěchů v přehlídce ARS POETICA se podařilo ve škole uspořádat další telemosty. Novinkou pak byla červencová letní škola skřítka Saši.
          S výchovou souvisí i trávení volného času našich žáků. Myslíme si, že je to velmi důležité pro jejich bezproblémovou budoucnost. Nabízíme jim řadu volnočasových aktivit prostřednictvím kroužků.  Velký zájem je  o kroužky se sportovním zaměřením (florbal, košíková na 1. stupni, běžecký kroužek), populární je také kroužek ručních prací a kroužek sborového zpěvu. Rodičům doporučujeme, aby děti měly volný část vyplněný nějakou smysluplnou činností a nevěnovaly se jen počítačovým hrám, sledování televize nebo poflakování
po městě. Nabídka dětem ve školní družině byla rozšířena o hodinu pohybu navíc. Pokusné ověřování programu MŠMT bylo úspěšné a chceme v něm pokračovat.
          Řada školních aktivit má charakter nepravidelné činnosti. Pokračujeme
v pořádání široké škály školních sportovních i vědomostních soutěží a jiných akcí. Den jazyků, Den Země, celoroční soutěže v dějepisu a německém jazyce, přebory školy ve florbalu, šplhu, sálovém softbalu, stolním tenisu a atletice, vánoční a velikonoční dílny, vánoční laťka a řada projektových dní na 1. stupni, maškarní karneval školní družiny a masopust v 8. třídách. Žáci pátých tříd pokračují v tradiční adopci zvířete v ZOO Plzeň a školní družina pomáhá útulku pro opuštěné domácí mazlíčky. Popsat vše by vydalo na samostatný článek. 
         V hodnocení vzdělávání vidíme pozitiva i negativa. Řada žáků je aktivních, chce uspět a jejich snaha má za výsledek někdy i to, že se dostanou za své limity. Společně s učitelem a rodičem pak vnímají i sebemenší dobrý výsledek jako úspěch. Takovým žákům nedostatečná nehrozí. Nedostatečná je nejen vyjádřením stavu kompetencí, ale také vyjádřením vztahu žáka ke školní práci.
Procento neúspěšných kleslo z loňských 5% na 4,7%. I to je pro nás mnoho, a proto připravujeme strategii jak tento stav zlepšit při současném zachování požadavků
na kvalitu výstupu.  
          V prezentaci školy na veřejnosti hrají největší úlohu internetové stránky. Snažíme se, aby články ze života školy vycházely i v místním periodickém tisku. Pěvecký sbor prvního stupně vystupuje na většině akcí pořádaných městským úřadem. Pořádáme ve spolupráci s AŠSK, Domem dětí a sportovními organizacemi ve městě řadu soutěží. Pořádáme všechny školní basketbalové soutěže od 1. do 9. tříd až do okresního kola, okresní kolo olympiády v Nj, okresní kolo atletického čtyřboje a okresní kolo atletického trojboje. Naši žáci se řady soutěží také účastní. Ve školním roce 2015/16 dosáhli řady úspěchů. Za všechna umístění na medailových pozicích v okresních a krajských kolech sportovních a vědomostních soutěží bych chtěl jmenovat 2. místo Anděly Míškové v krajském kole olympiády v Čj a postup na celostátní setkání vítězů, účast na festivalu Ars Poetika - Puškinův památník v Praze, 1. místo dvou družstev v krajském finále Poháru rozhlasu a celá řada dalších finálových a medailových umístění, jak v okresních, tak v krajských kolech všech typů soutěží.                                                
          Spolupráce s ostatními institucemi nám pomáhá zatraktivnit a zpestřit výuku a vzdělávání. Pokračuje spolupráce se Střední zemědělskou a potravinářskou školou a Gymnáziem Klatovy při výuce přírodovědných a technických oborů formou kroužků a laboratorních prací. Dále  nás těší úzká spolupráce s klatovským muzeem, Galerií U Bílého jednorožce, SDS Klatovy a MKS. Naši žáci v doprovodu učitelů navštěvují řadu akcí pořádaných těmito klatovskými institucemi a rozšiřují si tak své kulturní i společenské povědomí a obzory.

            Školní rok 2015/2016 byl naplněný pestrou prací, různorodými činnostmi, zajímavými hrami, pěkným fair soutěžením a kvalitní zábavou, které vedly k jednomu cíli. Vzdělávat a vychovávat, jak nejlépe to umíme, všechny žáky dle našeho ŠVP – Škola pro všechny. 

Výsledky z dotazníkového šetření 2015/16 - rodiče: ZDE

Komentář k připomínkám rodičů 2015/16 : ZDE